Heart of a Dog

Heart of Dog / Brunovská Daniela / interaktívny komix
2017-2018 / LS / 4. ročník
(Bakalárska práca)

Výstupom mojej bakalárskej práce je interaktívny komiks. Bude pracovať s vizuálnymi prvkami používanými v klasických comic stripoch, prevedenými do digitálnej podoby. K týmto prvkom budú priradené interaktívne elementy. Príbeh je inšpirovaný románom Psie srdce od Mikhaila Bulgakova. Hlavným hrdinom je pouličný pes, ktorý sa v studenom meste živí odpadkami. Zachráni ho dobrý človek, ktorý si ho prisvojí a stará sa oňho. Ukáže sa však, že človek má so psom plány: jeho srdce chce implatovať do človeka a vytvoriť z neho svoj laboratórny experiment. Komiks bude vyrozprávaný z pohľadu tohto psa. Čitateľ-hráč bude musieť urobiť rozhodnutie, akým smerom sa má dej ďalej uberať. Touto mechanikou sa z pasívneho zážitku čítania klasického komiksu s lineárnym dejom, stane interaktívna skúsenosť. Výsledkom bude aplikácia na tablet.