Pesto

Pesto / Šarlina Dominik / objekt, dizajn, hardvare a software
2020-21 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)

Nové technológie v pestovaní a vizuálna komunikácia dát 
Diplomová práca sa zameriava na súčasný trend v pestovaní úžitko- vých a okrasných rastlín s pomocou nových technológií. Mnoho ľudí naráža pri ich pestovaní na problémy so základnými potrebami a úkonmi ktoré sú v tomto procese kľúčové. V práci sa preto zaoberám navrhovaním prototypu snímača, ktorý by tieto potreby sledoval a vlastného vizuálneho jazyku použitého sníma- čom na ich komunikovanie užívateľovi. Navrhnuté zariadenie senzormi zbiera potrebné dáta ktoré následne spracu- je pre konkrétnu rastlinu a pomocou originálného vizuálneho jazyka spro- stredkuje užívateľovi aktuálne potreby či stav rastliny, resp. prostredia. 

Pesto. nastavenie a používanie 
Navrhované zariadenie, pestovateľský snímač alebo skrátene Pesto. užívateľ len vybalí z krabičky, spustí pomocou tlačítka „on/ok“ na ľavej strane zari- adenia a postupne nastaví jednotlivé kroky pomocou tlačítok „hore“ alebo „dolu“. Vyberie si svoju úroveň, následne vyberie podmienky rastliny. V podmienkach ma na výber „odporúčané“ ktoré vyberie podľa potrieb danej rastliny ktoré nájde napríklad na štítku danej rastliny alebo z iného zdroja. Ak vyberie „vlastné“, užívateľ môže nastaviť svoje vlastné parametre ktoré bude snímač používať ako optimálne hodnoty pre rastlinu ktorú bude monitorovať. Následne už len potvrdí tlačidlom vý- ber a snímač stačí vložiť do substrátu k vybranej rastline. (DŠ)