Prehodnotenie

Prehodnotenie / Valentini Miriam / animácia
2014-2015 / ZS / 3. ročník

Projekt je zameraný na tvorbu krátkeho animovaného videa. Spracova- ný príbeh sa skladá z dvoch častí. Tá prvá je naratívna a bude animova- ná ručne s digitálnym prekresľovaním a postprodukciou. Tá druhá sa zameriava na myšlienkovú časť príbehu, odvoláva sa na moc a stopy spomienok, ktoré každý so sebou nosíme. V tejto časti sa chcem zamerať viac na experimentovanie rôznymi animačnými ako aj výtvarnými tech- nikami. Pomôcky a metôdy by sa mali striedať od papieru, cut-out tech- niky, stop-motion, fotiek, k 3d spracovaniu, video záznamu a efektov na počítači. Časťou celého projektu je nepochybne aj celý proces skúmania, učenia a skúšania týchto rôznych techník, ako aj celý postup pri tvorbe videa, teda časovosť, integrovanie hudby, storyboardy, moodboardy, skriptá. Tiež vylepšenie schopností pracovať s Adobe AfterEffects. Vý- sledné video by teda malo byť kolážovitý, ale do seba poprepájaný po- hľad na boj a vysporiadanie sa s minulosťou človeka. Jeho celkový tvar bude ale závislý od procesu tvorby a jeho postupného vývinu. (MV)

Snímky z animácie